فعال شدن مرکز خدمات سرمایه گذاری در خوشاب خراسان رضوی

فعال شدن مرکز خدمات سرمایه گذاری در خوشاب خراسان رضوی

محمود شم آبادی در این باره گفت: مرکز خدمات سرمایه گذاری در این شهرستان غربی خراسان، با هدف جذب کارآفرینان و روان سازی سرمایه گذاری، راه‌اندازی شد. وی افزود: با فراهم شدن تمامی زیرساخت های لازم در ناحیه صنعتی خوشاب، مرکز خدمات سرمایه گذاری نیز، با هدف شتاب دادن به صدور مجوزها و حذف قوانین دست